Meyerophytum meyeri (SB1230) (PLANT) #1778.7

$5.00

Catalog #1778.7 – var. holgatense

Out of stock

Description

meyeri v holgatense SB1230 Holgat, tiny round shiny leaf